E
  5.孟婆湯 9.聚靈之人 13.地鐵站禁忌 17.屯門蝴蝶村    
2.沙田之不可思疑 6.啞吧 10.不死人 14.變態校長      
3.沖印房內的幽靈 7.十大鬼地方 11.祝你生日快樂 15.屯門大興怨靈      
  4.李鄭屋村 8.天生一對 12.姐死了 16.鬼屋 投稿專用論壇及更多