E
  5.校園七不事件 9.血腥瑪麗的由來 13.血腥女伯爵   .  
2.如何切腹 6.胎兒自己鑽出來 10.殘酷女童殺死同 14.來自2256年既人      
3.死亡後的變化 7.神秘的亞特蘭提 11.破解越王勾踐劍        
  4.第二空間 8.靈界 12.信不信由你       投稿專用論壇及更多